Algemene Voorwaarden

Algemeen

De op deze Website, www.slimleren.nl hierna te noemen "Website", opgenomen faciliteiten (oefen- en leeromgeving met al haar onderdelen, hierna te noemen "Faciliteiten") en informatie, nieuws, gegevens en andere informatie op de Website (hierna te noemen: "Informatie") is samengesteld door Slimleren.nl BV.

Toegang tot deze Website, Faciliteiten en de Informatie wordt verleend onder de voorwaarde dat de in deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen door de bezoeker worden aanvaard. Bij het registeren gaat de gebruiker akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden en geeft daarmee aan te zijn geïnformeerd over deze Gebruikersvoorwaarden. Wij adviseren ieder gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

Lidmaatschappen

Slimleren biedt verschillende lidmaatschappen aan, tegen verschillende tarieven. Een lidmaatschap heeft ofwel een maandelijkse-, kwartaallijkse of een jaarlijkse betalingsinterval. Alle lidmaatschappen worden automatisch verlengd. Lidmaatschappen binnen Slimleren hebben géén minimale duur; lidmaatschappen kunnen op ieder moment worden opgezegd. Na het opzeggen volgen er geen verdere incasso's en de toegang blijft altijd staan voor de periode waar al voor betaald is.

Slimleren.nl biedt in sommige gevallen een gratis proeftijd aan haar gebruikers. Dit geldt enkel voor de lidmaatschappen waarbij dit duidelijk vermeld staat. Binnen deze proeftijd hebben gebruikers de mogelijkheid om kennis te maken met Slimleren.nl. Mocht een gebruiker binnen deze proeftijd het lidmaatschap opzeggen, dan volgen er geen incasso's en kan de proeftijd kostenloos worden afgemaakt.

Een account is opzegbaar via het menu-item ‘Persoonlijke gegevens’. Bezoekers zijn gedurende een lidmaatschapsperiode een vergoeding verschuldigd voor de diensten die op deze Website beschikbaar worden gesteld. De kosten van de lidmaatschappen kunnen variëren en zijn zoals aangegeven op de Website. Gebruikers worden bij de aanschaf van een lidmaatschap in kennis gesteld van de vergoeding die vereist is om gebruik te kunnen maken van de Website, Faciliteiten en Informatie.

Bij het aanmaken van een account op de Website gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van een nieuwsbrief/mailing. De gebruiker kan onderaan ontvangen e-mails aangeven niet meer akkoord te gaan met het ontvangen van e-mails verzonden door Slimleren.nl.

Informatie, toegang en rechten

De Informatie is continu aan wijziging onderhevig. Slimleren.nl betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Slimleren.nl enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Slimleren.nl.

Slimleren.nl wijst bezoekers aan deze Website op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Slimleren.nl streeft ernaar om 24 uur per dag en 7 dagen per week de Faciliteiten aan te bieden, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de Website en Faciliteiten, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de Website.

De rechten op de Website en de Informatie behoren toe aan Slimleren.nl en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk gebruik mag de Informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slimleren.nl. Daarnaast mag de Informatie niet verhuurd of verkocht worden.

Slimleren.nl heeft het recht ingezonden oefen- en leerstof niet te plaatsen, te verwijderen, dan wel aan te passen.

Accounts

Het is niet toegestaan met meerdere personen gebruik te maken van één account. Slimleren.nl voert hier automatische controle op uit door middel van een IP-check. Een account waarbij het vermoeden van misbruik bestaat, wordt op non-actief gezet en kan niet meer inloggen.

Slimleren.nl houdt zich het recht voor veranderingen in de prijs aan te brengen. Eventuele veranderingen zullen duidelijk gecommuniceerd worden. Veranderingen treden niet met terugwerkende kracht in werking.

Het is niet mogelijk betaalde bedragen terug te vorderen. Ook niet door veranderingen in het, dan wel afschaffing van het systeem.

Wijzigen van Gebruikersvoorwaarden

Het is niet ondenkbaar dat de Gebruikersvoorwaarden van Slimleren.nl in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat de gebruiker wordt geïnformeerd over deze wijziging. Indien de gebruiker niet akkoord is met een wijziging die ingrijpend van aard is kan deze de dienst beëindigen.

Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze Gebruikersvoorwaarden, de Website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wij behouden het recht om de gebruiker toegang tot de Website, Faciliteiten en Informatie te ontzeggen bij het niet naleven van deze Gebruikersvoorwaarden.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Slimleren.nl Privacybeleid.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.